Kultur

Kultur-aktiviteter bør ikke være offentligt finansierede; vi vil dog gerne stille lokaler til rådighed til borgere som ønsker dette til deres aktiviteter af kulturel art. 

De almindelige regler for foreningstilskud gælder her, så der er almindeligt tilskud pr. medlem, der bor i Brøndby og som er under 25 år. 

Da Brøndby har et kulturhus, bør cafedriften her være udliciteret, og huslejen kunne fastsættes efter husets aktivitetsniveau. Cafeen kunne så også stå for salg af billetter samt øvrige drift. Ved at få udvidede åbningstider vil Kulturhuset ikke være spøgelsesagtigt som nu. 

Da KILDEN har en stor sal, som det tager tid at indrette når der skal spilles teater, vil udnyttelsesgraden kunne forbedres kraftigt ved at indkøbe biografudstyr; man kan godt trække et læred ned foran en kulisse. Biografdriften kunne styres fra den udliciterede cafe, der så vil kunne opnå et øget indtægtsgrundlag (udstyret vil betale sig selv hjem i form af øget indtjening på driften). 

Større kulturelle projekter, som kræver en stor startkapital, vil kunne opnå et lån til opstart, såfremt der er brugerbetaling og et regnskab der viser at der kan foregå en realistisk tilbagebetaling. 

Ved ikke at bruge penge på kultur kan skatten sættes ned, og borgerne vil få flere penge til sig selv. Da der ikke er to mennesker som har samme smag, vil der måske være flere af vore dygtige kunstnere her i Brøndby, der kunne sælge deres kunst til andre borgere, og der er større sandsynlighed for, at der er nogle der kan betale for at deltage i de brugerbetalte kulturoplevelser. 

Denne holdning vil spare 4.509.000 kr. 

Når kommunen samtidig mangler skatteindtægter i form af selskabsskat, er det at bygge et kulturhus et typisk eksempel på, hvor stor en katastrofe socialdemokratiet er for den fremtidige udvikling af kommunen, socialdemokraterne vil bl.a. skaffe pengene der mangler på budgettet ved besparelser på skolerne. De 69.397.000,- kr. var ikke afsat i investeringsoversigten.

Det er et flertal af borgerne der selv har valgt at vi skulle have et fint kulturhus til vores arbejdsløse unge der så kommer til at tabe kampen om arbejdspladserne!!!

Det samlede budget for kultur er på 3.337.000 kr. Men der gives statstilskud for drift af musikskole på 4.007.000 kr. og tilskud til Teateraktiviteter på 84.000 kr. Som vil bortfalde. Besparelsen betyder at der ikke drives Musikskole i Brøndby, da musikundervisning kan lægges ind under folkeskolen; der vil stadig kunne drives Teater, men budgetlægningen af driften lægges ud til de enkelte teater, som derfor selv vil opnå tilskud fra staten samt de øvrige fonde, som er på disse områder. 

Vi vil dog bevarer lokalhistorisk arkiv pris: 188.000,- kr., da vi ønsker at lægge lokalhistorisk arkiv under biblioteket, og sparer derfor udgiften til medarbejder.

Der kan på grund af holdningen om at yde lån komme tab, men de søges begrænset ved at gennemgå budgetterne for de enkelte aktiviteter nøje. 

Der er ikke regnet med en indtægt for KILDEN, men indtægter her vil kunne dække eventuelle tab på udlån til aktivitet.

 
Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr.
Kulturel virksomhed (0335) 3.337.000
Lokal historisk arkiv (033564) 364005 606.000
tilskud til teater (033562) 84.000
Musikskolen (033563) 363010 4.007.000